image_left_4

Статут

Затверджено
Президією
Всеукраїнської Громадської Організації
«Кінологічна Спілка України»
09.10.2014
Президент ВГО «КСУ»
Оніщенко Г.Г.
ПОЛОЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО КЛУБУ
ПІВНІЧНИХ ЇЗДОВИХ ПОРІД
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національний клуб Північних Їздових Порід (далі за текстом – НК ПЇП) є добровільним об’єднанням за інтересами клубів, ліцензованих питомників, інших кінологічних організацій, фізичних та юридичних осіб, що є прихильниками собак північних їздових порід. НК ПЇП керується у своїй діяльності даним Положенням, Статутом Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» ( далі за текстом КСУ) та діє відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян». Дане Положення затверджується Президією КСУ.

1.2. Національний Клуба Північних Їздових Порід створено з ініціативи власників собак (членів КСУ та членів ВГО – колективних членів КСУ) північних їздових порід і являє собою добровільне об’єднання членів КСУ на основі спільності інтересів.

1.3. Робота НК ПЇП здійснюється з метою реалізації прав і законних інтересів членів КСУ. Грунтується на принципах добровільності, рівноправності, гласності та самоврядування.

1.4. НК ПЇП є структурним підрозділом КСУ, не має статусу юридичної особи, вільний у визначенні своєї внутрішньої структури, з обов’язковим виконання вимог даного Положення.

1.5. НК ПЇП створений та діє під назвою:

українською мовою:
    повна назва – «Національний клуб північних їздових порід»
    скорочено — «НК ПЇП»;
російською мовою:
    повна назва – «Национальный клуб северных ездовых пород»
    скорочено – «НК СЕП»;
англійською мовою:
   повна назва – «Ukrainian Kennel Club of Nordic Sledge Breeds »
   скорочено – «UAKC NSB».

1.5.1 НК ПЇП має свої штампи (виготовлені за погодженням ГУ КСУ), бланки, емблему та інші засоби ідентифікації, затверджені Правлінням НК ПЇП. Спіьно зі своєю символікою, НК ПЇП використовує символіку КСУ.

1.6. НК ПЇП має виключне право на вступ, через КСУ, у відповідні міжнародні клуби на підставі рішення президії КСУ.

1.7. У своїй діяльності НК ПЇП керується цим Положенням, Статутами КСУ, МКФ і чинним законодавством України.

1.8. Свою діяльність НК ПЇП здійснює на матеріальній базі одного з осередків КСУ. Належність НК ПЇП, за погодженням керівника осередку. Належність НК ПЇП до осередку КСУ затверджується внутрішнім наказом по осередку , про що повідомляється ГУ КСУ.

1.9. Діяльність НК ПЇП (через КСУ) поширюється на всю територію України.

1.10. У своїй діяльності НК ПЇП підзвітне керівним органам КСУ та комісії КСУ по роботі з породними клубами.

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НК ПЇП

2.1. Метою діяльності НК ПЇП є добровільне об’єднання аматорів порід собак на основі єдності інтересів у справі вдосконалювання екстер’єрних і робочих якостей собак північних їздових порід, сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопорідних собак цих порід.

2.2. основними завданнями НК ПЇП є:

 • Організація обліку та пропаганда передових принципів племінної роботи, з метою збереження та удосконалення українського генофонду.
 • Ведення бази даних поголів’я собак та членів НК ПЇП.
 • Розробка методик і рекомендацій, що стосуються роботи з породами.
 • Розробка правил щодо присудження титулів та звань чистопородним собакам у НК ПЇП, порядок їх присудження та видача відповідних сертифікатів Клубу.
 • Надання інформаційної підтримки власникам собак, що займаються племінним розведенням даних порід.
 • У співробітництві з осередками КСУ та колективними членами або з Головним Управлінням КСУ, організація та проведення спеціалізованих виставок, чемпіонатів, змагань, семінарів та ін.
 • Сприяння вступу НК ПЇП, через КСУ до відповідних міжнародних організацій.
 • Сприяння виданню спеціалізованих видань (журналів, газет, буклетів, сайтів та ін.)
 • Публікація матеріалів за підсумками діяльності НК ПЇП.
 • Збір інформації її стану північних їздових порід в Україні та за кордоном, обмін цією інформацією.

2.3. Здійснення інших заходів, спрямованих на забезпечення виконання цілей і завдань НК ПЇП, що не суперечать чинному законодавству України, Статутам КСУ та МКФ і цьому Положенню.

З. ДІЯЛЬНІСТЬ НК ПЇП

3.1. Основними видами діяльності НК ПЇП є:

 • збір, обмін та накопичення інформації про північні їздові породи собак на території України, за кордоном, робота з базою даних КСУ по означених породах;
 • надання консультативних, методичних, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із статутною діяльністю НК ПЇП;
 • залучення широкого кола спеціалістів та фахівців для підготовки та проведення регулярних та/чи періодичних семінарів, учбово-методичних зборів з питань кінології, ветеринарії, племінної справи, особливостей порід, харчування, утримання, соціальної адаптації собак в умовах міста, перевірки поведінки собак, розробки відповідних методичних матеріалів;
 • організація, проведення, та участь у методичних, зоотехнічних та спортивних заходах по північним їздовим породам, самостійно або у співпраці із партнерами та спонсорами;
 • організація та проведення конференцій, виставок, шоу, конкурсів, змагань, фестивалів та інших освітньо-розважальних заходів;
 • допомога та сприяння у збереженні та розвитку північних їздових порід;
 • пропаганда та поширення ідей гуманного поводження із тваринами, організація санітарно-просвітницької діяльності серед населення з метою запобігання виникненню випадків жорстокого ставлення до тварин;
 • заснування спеціальних призів, почесних грамот, почесних звань та інших засобів заохочення та нагород НК ПЇП , якими нагороджуються члени НК ПЇП та інші прихильники собак північних їздових порід за особливі заслуги і досягнення у справі збереження та культивації порід, в тому числі, але не обмежуючись, за професіоналізм, організаційні здібності, багаторічну прихильність породам та інше ;
 • залучення дітей та молоді в діяльність НК ПЇП з метою виховання гуманного ставлення до тварин та удосконалення кінологічних знань;
 • поширення знань та свідомої пропаганди порід північних їздових собак серед населення.

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ НК ПЇП ТА ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ

4.1. Президія КСУ приймає рішення щодо створення НК ПЇП у структурі КСУ та затверждує дане Положення, а підставі якого діє НК ПЇП.

4.2. Вищим керівним органом Клубу є загальні збори НК ПЇП членів (делегатів НК ПЇП, які скликаються на підставі рішення Правління Клубу не рідше одного разу на 5 (п’ять) років.
Загальні збори НК ПЇП можуть бути скликані позачергово за ініціативою Президуї КСУ, Президента КСУ, або за ініціативою Президента НК ПЇП чи 2-3 голосів правління НК ПЇП.
Члени НК ПЇП та ГУ КСУ повідомляються про проведення Зборів не пізніше ніх за місяць до їх проведення.

4.3. Загальні збори НК ПЇП :

 • Визначають основні принципи і напрямки роботи НК ПЇП ;
 • Затверджують статут (положення ) НК ПЇП, вносять зміни та доповнення до нього;
 • Обирають керівні органи НК ПЇП, визначають їхні повноваження та строки повноважень;
 • Ухвалюють рішення щодо реорганізації та ліквідаціїї НК ПЇП;
 • Вирішують інші питання, пов’язані з діяльністю НК ПЇП.

4.4. Керівництво НК ПЇП між Загальними зборами здійснює Правління НК ПЇП, обране Загальними зборами. Кількісний склад і періодичність засідань Правління НК ПЇП визначають Загальні збори.

4.5. Засідання Правління є легітимним при наявності більшості її членів на засіданні. Рішення приймаються більшостю голосів, писутніх членів Правління.

4.6. Роботу правління очолює Президент НК ПЇП. Він представляє інтереси НК ПЇП у КСУ та інших інстанціях, головує на засіданнях його Правління. Звітує перед З’їздом і комісією КСУ по монопородним клубам за виконану роботу.

4.7. Основні функції Правління НК ПЇП:

 • Розробляє та виконую дії, спрямовані на здійснення рішень Загальних зборів;
 • Затверджує бланки єдиного зразка, символіку Клубу;
 • Затверджує положення та методичну документацію Клубу, що стосується робот из породами;
 • Ухвалює рішення щодо виключення та відновлення в членстві НК ПЇП;
 • Розробляє та затверджує види та розміри внесків у НК ПЇП з урахуванням вимог Положення про внески ВГО КСУ;
 • Розглядає конфліктні ситуації та ухвалює рішення щодо них;
 • При одностайному голосуванні ухвалює рішення щодо реорганізації НК ПЇП;
 • Визначає місце проведення Загальних зборів, дату, порядоу денний і квоти делегатів;
 • Затверджує календарний план проведення різного роду заходів: виставок, чемпіонатів, змагань, випробувань семінарів та ін.

5. ЧЛЕНИ КЛУБУ

5.1. Членство у НК ПЇП є добровільним і базується на принципах рівноправності. Може бути як індивідуальним, так і коллективним. Правила вступу в члени НК ПЇП визначаються Загальними зборами НК ПЇП.

5.2. Індивідуальними членами НК ПЇП можуть бути повнолітні особи, члени КСУ, фізичні особи – члени колективних членів КСУ, які визнають Статуи і Положення МКФ, КСУ та НК ПЇП і беруть участь в його роботі.

5.3. Колективними членами НК ПЇП можуть бути колективи відомих розплідників, що реалізують свої права і зобов’язання у НК ПЇП через своїх представників.

5.4. Члени НК ПЇП свою племінну діяльність здійснюють через осередок КСУ або колективногочлена КСУ, у якому пеебувають на обліку.

5.5. Прийом до членів НК ПЇП здійснюється на підставі поданої заяви на ім’я Президента НК ПЇП.Особі, що вступила у члениНК ПЇП, видається іменна клубна картка (або посвідчення), що має термін діїї – один рік. У членстві не може бути відмовлено без поважних причин, наданих заявникові в письмовій формі.

5.6. Членство у НК ПЇП може бути зупинене:

 • За письмовою заявою члена НК ПЇП;
 • При несплаті членских внесків протягом більше ніж півтора року (якщо такі мають місце за рішенням керівного органу НК ПЇП);
 • За Рішення Правлянні НК ПЇП, на певний строк, за порушення Положень НК ПЇП, за не етичну поведінку у відносинах між членами НК ПЇП;
 • Членство у НК ПЇП, післі виключення, може бути відновлене не раніше ніж через шість місяців після дати виключення.
 • Автоматично при виключенні з членів КСУ аюо коллективних членів КСУ.

5.7. Члени НК ПЇП мають право:

 • Обирати та бути обраним до керівних органів Клубу;
 • Брати участь у всіх зоотехнічних, спортивних і просвітних заходах НК ПЇП;
 • Звертатися зі скаргами та подавати пропозиції по поліпшенню роботи Клубу на розгляд керівними органами. Брати участь у їх обговоренні;
 • Користуватися привілеями та пільгами, що надає НК ПЇП для своїх членів;
 • Користуватися консультаціями фахівців і одержувати інформаційно-методичну допомогу НК ПЇП.

5.8. Члени НК ПЇП зобов’язані :

 • У своїй діяльності дотримуватись Положень НК ПЇП та КСУ, чинного законодавства;
 • Вчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески (якщо такі мають місце за рішенням вищого крівного органу НК ПЇП);
 • Виконувати рішення керівних органів НК ПЇП та КСУ, прийнятих у рамках їх компетенції;
 • Усіляко сприяти НК ПЇП у питаннях досягнення цілей і виконання завдань Клубу.

6. КОШТИ ТА МАЙНО КЛУБУ

6.1. НК ПЇП може мати свої кошти, сформовані за рахунок вступних, членських, цільових внесків і добровільних пожертвувань від громадян.

6.2. Наявність у НК ПЇП внесків і їх розмір визначає правління НК ПЇП, що затверджується наказом Голови правління, базового для НК ПЇП, осередку КСУ.

6.3. Внески та пожертування у НК ПЇП сплачуются на розрахунковий рахунок , базового лоя НК ПЇП осередку КСУ, та витрачаються виняткого на потреби НК ПЇП.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Право внесення пропозицій щодо змін до данного Положення належить кожному члену НК ПЇП та КСУ.

7.2. Пропозиції щодо змін до даного Положення подаються у Комісію з монопородних клубів КСУ, узагальнюються та узгоджуються на засіданні Комісії. Зміни до Положення затверджуються Президією КСУ.

8. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ НК ПЇП

8.1. НК ПЇП може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (розділу, злиття, приєднання) або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

8.2. Рішення про самоліквідацію або реорганізацію ухвалюється Загальними зборами НК ПЇП, якщо за нього проголосувало ¾ голосів зареєстрованих учасників.

8.3. Рішення про реорганізацію може бути прийняте ПравліннямНК ПЇП, якщо за нього проголосувало 100% членів Правління.

8.4. Рішення про примусовий розпуск НК ПЇП ухвалюється Президуєю КСУ за бездіяльність або систематичні порушення положень КСУ, що регламентують діяльність НК ПЇП.

8.5. Рішення про ліквідацію НК ПЇП набуває чинності з моменту видання Президентом КСУ наказу про його ліквідацію.

8.6. Рішення про реорганізацію НК ПЇП затверджується Президією КСУ.